فکرعمیق

روزی یک نفر در چاه نشسته بود شخصی که از را عبور میکرد اورا دید و از وی سوال کرد چی میکنی برایش چنین جواب داد: عمیق فکر میکنم

فرستنده: جمعه خان “همدرد” کابل افغانستان

Tags: