نيكرعسكر

يك نفر براي اولين بار عسكر ميشود وقتيكه در قطه عسكري ميرسد يونيفورم خود را ميگيرد در يونيفورم نيكر هم ميباشد زمانيكه براي بار اول رخصت ميشود نيكر را هم ميپوشد (اولين نيكر پوشيدنش ميباشد) در مسير را درايور را ميگويد كه تو موترت را توقف كن كه رفع حاجت ميرم اين رفع حاجت به 30 دقيقه طول ميكشد و درايور صدا ميكند كه بيا كه نا وقت شد او به جواب درايور ميگه يو زلي ودرگه چه زما غول ورك شوي ده عسکر بی چاره فراموش کرده كه نيكر خود را پايان كند

فرستنده: بينام نامدار

Tags: