فيل ومورچه

فیل می خواست که از جاده عمومی بگذرد ناگهان موتری با فیل تصادف کرد وفیل یک کمی زخمی شد. مسولین فیل را به شفاخانه مربوط برده وقتیکه مسولین از شفاخانه باز گشتند در نزدیک شفاخانه مورچه را دیدن واز مورچه سوال کردند. که خودت این جا چی میکنی؟ مورچه گفت: شنیدیم که فیل را موتر زده آمدم که اگر خون کار شد برایش خون بدهم

فرستنده : شفق جبران و جاويد احمد عرفان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.