گاو و گوساله

سرمعلم از شاگرد پرسید: نام پدر شما چیست؟ شاگرد جواب داد گاو سرمعلم گفت چی می گویی شاگرد جواب داد پدرم هر وقت مرا میزند برای من میگوید گوساله پس حتما ً خودش گاو استن

فرستنده: ارشاد “احمد” هرات افغانستان

Tags: