گاو و گوساله

سرمعلم از شاگرد پرسید: نام پدر شما چیست؟ شاگرد جواب داد گاو سرمعلم گفت چی می گویی شاگرد جواب داد پدرم هر وقت مرا میزند برای من میگوید گوساله پس حتما ً خودش گاو استن

فرستنده: ارشاد “احمد” هرات افغانستان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.