ترک اعتیاد

یک معتاد دو تا سیگرت میکشده، کسی پرسانش کده که چرا دو تا سیگرت میکشی؟
معتاد گفته یکیش بری خودم است یکیش بری دوستم که ده زندان است.
چند روز بعد می بینن که همو معتاد یکدانه سیگرت میکشه
پرسیدن که دوستت از زندان خلاص شد؟
معتاد میگه: نی مه سیگرت ره ترک کدیم

ناشر: کوهستانی

Tags: