كشمش و نخود

کشمش ونخود بین هم مزاخ می کردند. کشمش به نخود گفت که صدقه چاک سینه ات شوم. نخود به کشمش گفت گپ های بی ادبی نزن همان طور كردي که چوب را در کونت زدند

فرستنده: جاوید احمد وشفق

Tags: