كشمش و نخود

کشمش ونخود بین هم مزاخ می کردند. کشمش به نخود گفت که صدقه چاک سینه ات شوم. نخود به کشمش گفت گپ های بی ادبی نزن همان طور كردي که چوب را در کونت زدند

فرستنده: جاوید احمد وشفق

Tags:
NOTICE: We are in process of moving to a new design, as result of this you may encounter links which are not accessible.
+