شستن سر

یک احمق سر خود را بدون آب انداختن شامپوزده بود از پیش اش پرسان کردند چرا این طور میکنی؟ گفت: در پشت بوتل شامپو نوشته است برای مو های خشک استعمال نمائید

فرستنده: شاپور شريفي كابل افغانستان

Tags: