پرواز طياره

يك نفر پرواز داشت ميرفت به امريكا و خانمش هم همرايش در ميدان هوائي آمده بود. وقتي طياره پرواز كرد و در هوا از چشم ها دور شد خانم اين نفر شروع به گريه كرد. كسان ديگري كه در آنجا بودند از وي پرسيدند كه سبب گريه ات چيست؟ گفت: طياره كه به اين بزرگي اين قدر چوچه شده آيا شوهرم چقدر چوچه شده باشه

فرستنده: حيلا جان

Tags: