خانم 150 کیلویی

روزی یک خانم 150 کیلویی در سرویس بالا شد نگران سرویس ازوی پرسید ببخشید اسم شما چیست ؟
خانم با نازو کرشمه خاص خودش جواب داد غنچه
نگران زیر لب زمزمه کرد
اگر این غنجه بشگفد چه خواهد شد

فرستنده: احمد جواد امید رحیمی کابل افغانستان

Tags:
NOTICE: We are in process of moving to a new design, as result of this you may encounter links which are not accessible.
+