خانم 150 کیلویی

روزی یک خانم 150 کیلویی در سرویس بالا شد نگران سرویس ازوی پرسید ببخشید اسم شما چیست ؟
خانم با نازو کرشمه خاص خودش جواب داد غنچه
نگران زیر لب زمزمه کرد
اگر این غنجه بشگفد چه خواهد شد

فرستنده: احمد جواد امید رحیمی کابل افغانستان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.