نام خود را به سر ما نهاده اند

جمعی در میدان بزرگ شهر دعوا میکردند و یکدیگر را دشنام می دادند و چوب و خنجر از چپ و راست به سر هم می کوفتند
از گوشه دیگر میدان ملا با خرش عبور میکرد آهسته در گوش خر خود گفت: اینها را ببخشید که نام خود را به سرما نهاده اند

فرستنده: حشمت الله هندوستان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.