پندوک

میگه یک زن در پهلوی دیگر در زن دی موتر برآمد دیدی که ای زن بسیارزیاد چاق است گفت که خواهر جان نامت چیست گفت پندوک یک دفعه ای زن دیگه گفت الو اگه تو بشکفی چی شوی

فرستنده: احمد سیر ” صمیمی ” کابل افغانستان

Tags:
NOTICE: We are in process of moving to a new design, as result of this you may encounter links which are not accessible.
+