پندوک

میگه یک زن در پهلوی دیگر در زن دی موتر برآمد دیدی که ای زن بسیارزیاد چاق است گفت که خواهر جان نامت چیست گفت پندوک یک دفعه ای زن دیگه گفت الو اگه تو بشکفی چی شوی

فرستنده: احمد سیر ” صمیمی ” کابل افغانستان

Tags:

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.