مرغ ملا

مرغ ملا مرده بود و نشسته و گريه ميكرد. شخصي از وي پرسيد: چرا گريه ميكني؟ پدر كلان من مرده بود من گريه نكردم و مرغ تو مرده چنين گريه ميكني؟ ملا گفت: پدر كلان تو تخم نميداد، اما مرغ من هر روز يك تخم ميداد

فرستنده: حيلا جان

Tags: