جواب ملا

شخصی چاقوئی یافته ونزدملا نصرالدین آمده و از وی پرسید که این چی است؟ ملا نگاهی به چاقو انداخت و فکری نمود و بعد از لحظه ای گفت: این چوچه اره است که تا به حال دندان نکشیده

فرستنده: حيلا جان

Tags: