ماه عسل

عروس نو ز صفا با داماد گفت نام این ما را چه کسی ماه عسل بنهاده است؟
داماد به لبخند جواب داد که این ماه ماه غسل است ولی نقطه ای آن افتاده است

فرستنده: حشمت سخی زاده

Tags: