نامه سرکشاده به ریاست محترم جمهوری افغانستان

نویسنده: اسلام الدین اندیش
تاریخ نشر: 2008-05-17

دولت حتما متوجه شده است که بیکاری مشکل جدی است ولی هیچگونه اقدامی موثر در رفع آ ن صورت نگرفته در حالیکه امکانات در دسترس است از جمله احیای فا بریکات نساجی گلبهار که زمانی12000 تن راوهم سپین زر کندز شش هزار تن را بصورت مستقیم و بیش از سه ملیون تن را بصورت غیر مستقیم به ویژه انانیکه پخته کار وازعواید فروش پنبه وخدمات جنبی این دو فابریکه برخودار با کار تآ مین مینمودند .

و امروز هم آن امکانات موجود یعنی نساجی گلبهار دست ناخورده ولی غیر فعال بوده و به اندک توجه و مقداری پول که جهت تدویر و مدرن سازی ماشین های انها ضرورت میباشد نیاز است وبس. و فابریکه های نامبرده که در تولید پنبه به تکه پارچه مکمل یکدیگر میباشند احیای دوباره آنها به هیچ وجه غیر اقتصادی تمام نخواهد شد , با در نظر داشت اینکه در زمینه تجارب غنی و کارگران ماهر که هنوزتوانائی کار را داشته این جا و آنجا برای یافتن لقمه نانی سرگردانندوجوددارند و مقام محترم اگر در زمینه توجه جدی نمایدتعد اد زیادی از بیکاری و فقر رهائی خواهند یافت با تا ئید اینکه اگر دولت خودومایل و قادر به تدویر اقتصادی آن نباشد می تواند این تاسیساترا بعد از فعال نمودن وبدوران انداختن آن در معرض فروش قرار دهدکه درین صورت به قیمت مناسب و با حفظ تمام کارگران وکارکنان و تاسیسات آن بدون تغیراساسی انجام خواهد گرفت ورنه فروش به حالت فعلی نساجی گلبهار وسپین زر کندز که هرکدام آن ها با تاسیسات جنبی شان همچون خانه های رهایشی گدام ها با زمینهای مربوطه شان هر کدام بیش از ملیارد دالر ارزش دارد نباید به مبلغ ناچیزی به مقصد استفاده به منظور دیگری بجای تولید به سکتور خصوصی وا گذار گرددکه درین صورت جفای بزرگی خواهد بود در برابرمردم بویژه بیکاران رو به ازدیاد کشور. ودر زمینه توجه مقام محترم ریاست جمهوری و وزارت های محترم مربوطه بویژه مالیه اقتصاد و تجارت وصنایع را خوا هانم ومن حاضرم به هر مقام مرجع که خواسته باشد با دلایل قوئ اقتصادی با ارایه فاکت ها و ارقام ثابت سازم که احیای این تاسیسات از هر لحاظ به نفع مردم و کشوربوده به هیچ صورت بدوران انداختن آنها غیر اقتصادی تمام نخواهد شدوتشویق دهاقین به کشت پنبه را سبب شده از کشت کوکنار تا حدودی جلوگیری خواهد نمود .من طی چند مقاله بالای موضوع اقتصادی بودن ان دلایل موجه را ذکر نموده ام که در تعدادی نشریه ها وسایت های موجود است .

ودر اخیر باید تذکر دهم که مرحوم عبدالمجید خان زابلی پدر اقتصاد افغانستان بعد از یک عمر تجربه وتحقیق به این نتیجه رسیده بود که افغانستان باید مواد خام پیداوار کشور خودرا به پخته تبدیل کند که مقدم بر همه پنبه وپروسس ان که در کشورما خوشبختانه حاصل خوب داده هم از لحاظ کیفیت در جهان رقیب ندارد مدنظرقر ار داد نساجی افغانرا وتکه های مرغوب انرا همه به یاد داریم که واقعا قدم بلندی بود در جهت خود کفائی و امروز دولت افغانستان با همه امکانات که در اختیارش میباشد بدون در نظر گرفتن تجارب قبلی وتاسیسات موجود تقریبا قابل استفاده و باامکان وفق دادن به شرایط فعلی به جای اینکه بر بنیاد ان کارها اقدامات بعدی را استوار بسازد فقط به گفتن اینکه سکتور خصوصی مکلفیت دارد تا اقتصاد کشور را رونق دهد خود را بری ذمه میداند و مرحوم زابلی با امکانات بسیاراناچیز توانست همه چیزرا از صفر شروع نساجی های افغان را یکی پی دیگر به بهره برداری بسپاردو تا حدودی مردم مارا از تکه های بار زده و بی کیفیت کشور های همسایه بی نیاز ساخته راه را برای اینده مرفه خود کفائی کشور ما هموار نماید ولی دولت منتخب ما با همه امکانات و پشتیبابی جامعه جهانی تا هنوزنمیدانند که در افغانستان چه باید بکنند اگر راستی وصادقانه میخواهند عمل نمایند باید راه زابلی مرحوم را برای انکشاف اقتصادی واجتماعی افعانستان قدم به قدم تعقیب نمایند به امید اینکه دولت کمی بحا ل مردم که در نتیجه نبود شغل کاردر فقر کامل بسر میبرند توجه نموده ودر گشایش این دو فابریکه حیاتی برای امروز وفردای افغانستان که میتواند منبع بزرگ تامین مردم باکارو تهداب استواری برای خود کفائی کشور ما گردداقدام عاجل نمایند .

Tags: