اظهار سپاس از دست اندرکاران ولایت کاپیسا

نویسنده: اسلام الدین اندیش
تاریخ نشر: 2009-02-15

اخیراً به همت جوان برومند کوهستان ز مین، آقای عصمت الله کوهستانی که دیزاینرو مسئول سایت کوهستانی .کم Kohistani.com میباشند با همکاری مستقیم آمر و کارکنان رادیو تلویزیون کاپیسا بویژه آقای حارث جمازاده ژورنالیست موفق اخبارمحلی کاپیسارا در صفحه اول گذاشته است.

از روی اخبار بوضاحت دیده میشود که مسئولین ولایت در راس جناب والیصاحب هر کدام بنوبه کوشیده اند و میکوشیدند تاهرچه بیشتر کار های را به نفع مردم در آنولایت انجام دهند از جمله :اخیرآ در ملاقات با نماینده اتحادیه اروپا، در پهلوی سایر موضوعات ا ز وی خواستندتادر بازسازی و باز گشائی فابریکه نساجی گلبهارکه یکی از دستگاهای مهم کشوراست کمک و مساعدت نماید.

طوریکه همه میدانندصنعت نساجی در افغانستان بخاطر داشتن پخته مرغوب از اهمیت بسیا رکلیدی بر خوداراست از جمله نساجی گلبهارکه درکشور و منطقه هم از لخاظ کمیت وهم کیفیت بی نظیربود و خار چشم همسایه ها زیرا وقتی تکه های مرغوب نساجی افغان از جمله گلبهار در بازار میبود مشتریان فقط انرا میخریدند، باید عرض شود که سرت اول تولیدات نساجی گلبهار به اساس قرارداد به کشور المان صادر میشدوهم ماشین الا ت فابریکه ساخت کشور المان بوده وسالانه ظرفیت تولیدی آن به هفتاد پنج ملیون متر تکه میرسید.

تولیدات کشور مادر خارج نیز شهرت بسیار داشت و زیاد فروش میشد، که نتنها عوایدی از آن حاصل میشد بلکه تعداد وسیعی از هم وطنان مان شامل کار بودند که شاید بیش از دو ملیون تن، زیرا فابریکه متمم ان که سپین زر کندز میباشد،با داشتن فابریکه های جن پرس و مراکز خریداری و قبولی وهمچنان تهیه بعضی خدمات برای دهاقین تقریبا در تمام ساحات پخته کارافغنستان ، ودهقانانرا تشویق میکردند تا پنبه کشت نمایند، که بر علاوه کارگران وکارمندانکه مستقیمآ در خود فابریکات کار میکردند مردم دیگری به صورت غیر مستقیم نیز مصروف کار بودند از جمله دریوران که روزانه صد ها تن پخته و تکه صابون، روغن و ذغال و سایر مواد مورد ضرورت خام وپخته فابریکه ها را از جائی به جائی انتقال میدادندو هم هزاران تن به عنوان کمیش کار نساجی ها و هم دهقانان پخته کار که از ملیون تن زیاد بودند راحت لقمه نانی بدست می اوردند.صنعت در همه جا، بویژه صنعت نساجی به مثابه شاهرگ اقتصادی در افغانستان از اهمیت بسزای برخودار است که تنها با فعال شدن همین یک فابریکه تحرک اقتصادی با ور نکردنی ای در سر اسر افغانستان به حرکت خواهد آمد و موسسات تولیدی یگری یکی پی دیگر قد خواهند افراشت.

و از همه مهمتر خود درپهلوی دها اثر مثبت ان در زندگی مردم ما سنگ نبائی خواهد بودبرای ابادانی وعمران، وکفائی کشور.

طوریکه ده بار نوشتم باز می نویسم که پالیسی اقتصادی راکه مرحوم مغفور عبدا لمجید خان زابلی برای خود کفائی کشور و داشتند ،و می خواستند در عمل پیاده کنند ، که برایش موقع داده نشدو نیمه تمام ماند یگانه راهکار مناسبی بود که در آن پالیسی، صنعت نساجی در قدم اول جای داشت، که مطابق ویژه گیهای ای اقتصادی کشور طرح شده بود باید تداوم مییافت که نیافت بود.

آن راهکار میتوانست در دراز مدت فقر را بزداید ،تا حدودی رفاه اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید،نساجی گلبهار و پلخمری و چندین موسسه تولید ی دیگر از جمله سپین زر کندز کار و یاد گار وثمره ان رهکار، اوست،وهم کفته های آ قای میر امان الدین خان امین که سالهای زیادی رئیس نساجی گلبهار وهم مدتی در راس اداره نساجی افغان بودند نیز (صنعت نساجی و احیای فابریکات نساجی را برای رشد اقتصادی و خود کفائی کشور ما بسیارمهم ازریابی نموده اند).

ونساجی ها ی که در انها کارکران و کارمندان از تمام ولایات کشوریافت میشد طور نمونه : آفای خالد چرخی نویسنده ،از لوگرکه خودش پست مهمی را عهده دار بود، ومسعوده جلال کاندیدسابق ریاست جمهوری از بدخشان و هم سلما جهانی هنرمند پر اوازه از کابل که پدرانشان سمت های درین دستگاه بزرگ داشتند و صد ها تن دیگررا میتوان ذکر نمود که در آنجا پرورش یافتند و عین مسئله در مورد سپین زر کندز نیز صادق است ( از جمله ستاره درخشان موسیقی ما آ قای فریاد دریا )که در کندز پرورش یافتند.

با در نظر داشت اهمیت بس بزرگ احیای نساجی گلبهار وبه عنوان سنگ تهداب خود کفائی افعانستان جا دارد که از مساعی جنا ب محترم خواجه غلام غوث ابوبکروالی، نماینده های منتخب مردم کاپیسا در هردو مجلس،روسای دوایر کارمندان و کارکنان ولایت کاپیساا عم از ملکی و نظامی وهم رئیس دانشگاه البیرونی روسای دانشکده ها، استادان ،اموزگاران مکاتب و کارکنان عرصه های صحی و ساختمانی مردم شریف ولایت کاپیسا که دست در دست هم ،برای عمران آ بادی منطقه و مردم خود ، هر یکی بنوبه، درساحه مسئولیت خویش برای احیا ی نساجی ، وهم در سایر ساحه های ضروری برای رشد ولایت کاپیسا گام های اساسی ایرا برداشته اند میبردارند که، قابل تقدیر شایان میباشد.

که با این کار خود نه تنها وظیفه و مکلیفیت خودرا انجام میدهند بلکه دوعای خیر مردم، نام نیک را کمائی خواهند نمود،و مردم نیز با شاغل شدن بکار دیگر فقیر تنگدست نخواهندماند.

که من هم و بنوبه خود مانند بسیاری دیگر از هم وطنان ما از پیشنهاد بسیار با ارزش شان(احیای نساجی گلبهاررا) با وجودی که دور از وطن زندگی مینمایم پشتیبانی عام تام نموده و هر چه در توان داشته باشم درین راه دریغ نخواهم کرد وهم از کار و خدمات شان در سائر عرصه ها اظهار سپاس و قدر دانی نموده از در گاه پرور دگار بی نیاز(ج )برای همه شان توفیق بیشتر،و اجردارین استدعامینمایم.

در اخیر باز هم از عصمت الله جان کوهستانی به خاطر ابتکارشان در انتشار اخبارمحلی کاپیسا بوسیله سایت وزین شان و هم از آقای جمالزاده مسول اخبار سپاس بی پایان اظهار میدارم پیروز موفق باشید.

Tags: