پیشنهادی بظاهر بی اهمیت ولی بسیار مهم برای دولت افغانستان

نویسنده: اسلام الدین اندیش
تاریخ نشر: 2008-05-22

ازینکه نفوس افغانستان رو به ازدیاد بوده وزمینه کار در بخش های دیگراز جمله صنا یع ومعادن وسایرعرصه ها به ندرت دست یاب میگردد وزمین بحیث یگانه وسیله عمده معیشیت و هم بحیث متوازن نگهدارنده محیط زیست از اهمیت بسزای بر خوردار است ونباید از زمین به صورت نا معقول استفاده گردد وچنانچه درین اواخر دیده میشود که تقریبآ هم ساختمانها برای مکاتب ,شفاخانه ها وسایر تاسیسات بصورت یک منزله به شکل پیاده خانه ساخته میشود که کاریست عاقبت نیندیشانه و بدون در نظر گرفتن قلت زمین ازدیاد نفوس و خراب شدن محیط زیست بنائآ پینشنهاد میگردد تا شعبات مسئول بویژه وزارت های زراعت , شهرسازی ,تعلیم تربیه , صحت عامه و اداره محیط زیست سایر ارگانها, در زمینه توجه جدی نموده از ساختمانهای یک منزله جلوگیری و وتعمیر هارا دو یا سه ویا چند منزله بسازند به عوض در زمین صرفه جوی شده درختها نباتات و گل هارا بکارند.

Tags: