اخلاق جوانان در افغانستان

نویسنده:  احمد حارث جمال زاده
تاریخ نشر: 2008-10-20

جوانان افغانستان با پیروی از رفتار و عملکرد سریالگونه ،فلمی و طفلانه خود فکر میکنند که این همه غرور جوانی است و کسی را درین مورد صلاحیتی نیست تا از این رفتارآنها جلوگیری کند که این یک اندیشه غلط نا سازگار جوانان جامعه ما بوده جز اینکه یک جوان را به حیث یک یاغی و بی ادب معرفی کنددیگر منفعتی ندارت و گاهی هم جوانان کشورما بدون اینکه درباره شخصیت خود و شخصیت خوانواده گی خود فکر داشته باشند به اجرای همچو اعمال ناپسند دست میزنند و از سوی تعدادی از افرادی جامعه مورد توهین وناسزاگوی قرار میگیرندکه نه تنها شخصیت خودرا مورد سوال قرار میدهند،بلکه شخصیت خوانواده خود را نیز مورد سوال قرار میدهد.

ولی هستند بسیاری از جوانان با شخصیت ابرومند که فعالانه و صادقانه در بازسازی و آینده کشور مان فعالیت دارند و هیشه به حل این موضوعات می پردازند و هیچگاهی مورد تحسین وتقدیر از سوی بزرگان این دیار قرار نمیگیرند که آنها نسبت به آینده و فعالیتشان در مورد موضوعات آینده بی علاقه میسازد.

این دو تیپ و دو گروپ از جوانان در جامعه افغانی وجود دارد که با اهداف متفاوت باهم در جامعه زنده گی میکنند که در جامعه ما بیشتر از تیپ مود پرست وبی ادب این جوانان تقدیر صورت میگیرد که گویا تضمین بر آبروی آینده خود در میان افراد کرده اند.

از اینجا است که جوانان هدفمند و باشرف این سرزمین از زنده گی در این دیار خسته شده کشورخود را به عزم یک مکان نا معلوم ترک میگویند و از سهمگیری در بازسازی و شگوفانی کشور دست میکشند.

وجوانان آبرومند این دیار قربانی این جوانان بی هدف میگردند

Tags: