انتخابات در کشور کمرنگتر به نظر می رسد

نویسنده: احمد حارث جمال زاده
تاریخ نشر: 2008-10-25

بابرگزاری انتخابات در افغانستان مردم بسوی صندوق های رای ریختند و ریس جمهور کشور خود را برگزیدند.اما دیده می شود که مردم از کارکرد های ریس جهور منتخب خود نا راضی بنظر نمی رسند و از فعالیت اش در راستای بازسازی کشور نادیده میگیرند واز عدم اداره کار فهم وی در کشور یاد آوری میکنند.

در این روز های که صدای انتخاب و انتخابات در گوش هر هم شهری افغان طنین افگنده است کمسیون انتخابات باز هم پروسه آغاز ثبت نا را در ولایات مختلف کشور با ایجاد مراکز و سایت های ثبت نام آغاز کرده است،و مردم را برای انتخاب زعیم کشور ترغیب و تشویق مینمایند تا در این پروسه برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند.

رسانها تصویری،صوتی و چاپی نیز در پخش و نشر این مطالب مشغول اند و مردم را به شیوه های مختلف برای تصمیم گیری کشور ترغیب مینمایند،اما قسمیکه دیده میشود مردم نسبت به فعالیت های بی پایان کمیسون انتخابات چندان علاقمندی ندارند وکار این کمیسون را غیرشفاه و ناعاداله در تصمیم گیری کشور میداند و آنها را متهم به دخالت در پروسه انتخابات میداندکه ورود قوماندان محلی و افراد بیسواد را در شورای مردمی و شورای ولایتی ناشی از این دخالت میدانند و هیچ نوع باور برشفافیت این پروسه ندارد.

و از سوی دیگر از موجودیت افراد سلاح دار غیر مسوول در کشور در حراس اند و مهم ترین عامل عدم شفافیت انتخابات میدانند که در یک انتخابات امتحان نموده اند.

به هر صورت اگر کمسیون انتخابات به واقعیت میخواهد این پروسه یک پروسه شفاف و عادلانه باشدواز بدنامی نجاد یابد باید در راس کار این مراکز و سایت ها افراد بی طرف و خداپرست را برگزینند که به واقعیت برای رضای خدا و شگوفای کشور و مردم بی اندیشد.

چون یک امر واضح است که اکثریت کارمندان این کمیسیون بی طرف نبوده و شاید به یکی از گروه های سیاسی بنا بر ملحوظ میخواهد فعالیت کند که این خود بیانگر غیرشفاف بودن این پروسه را نمایان میسازد.

همچنان اگر ممکن باشد کمیسیون نظارت را ایجاد کند که دارای سلاحیت اجرایوی باشد و موارد تخطی را بررسی و بزودترین فرست حل نماید.

و دارای قدرت باشد که افراد سلاح دار غیر مسوول را تحت کنترول داشته باشد در چنین حالت این انتخابات یک انتابات شفاف و عادلانه خواهدبود. اگر چنین نباشد یقیناً که این پروسه از پروسه قبلی هیچگونه تفاوت نخواهد داشت

Tags: