جانشین کوکنار و آحیای فابریکات نساجی

نویسنده: اسلام الدین اندیش
تاریخ نشر: 2008-06-19

اخیرا مقاله بیسیارتخصصی وپر ارزش به قلم یکی از ااستادان و متخصص مشهوررشته رزاعت که نه تنها تحصیل مسلکی بلکه تجربه کاری وافری در ساحه رزاعت افغانستان دارند وپست ها ومسئولیت های زیادی را عهده دار بوده اند و اینک هم بحیث مشاور ارشد وزارت زراعت مصروف خدمت اندبه نشر رسید که در نوع خود بیسابقه میباشد بخاطریکه ,نخست این مقاله صد در صد میتواند عملی باشد در صوریکه مقامات مسئول به شمول جناب خود شان موضوع را پی گیری نموده توجه جدی نمایند ودوم اینکه تا حال سابقه نداشته که کارمندان بر حال دولت بخود زحمت بدهند ومقاله عملی وعملی را بویژه برای زدودن فقربیکاری ورهائی افغانستان ازحالت یک اقتصاد مصرفی بسوی تولیدات داخلی با در نظرداشت ویژه های اقتصادی افغانستان, که کشت وپروسس پخته در داخل کشور اساس ا نرا تشکیل میدهد .

زیرا نه تنها ضروریات داخلی را از لحاظ تار ,تکه , روغن, صابون ,اذوقه حیوانات و مواد سوخت تامین مینماید بلکه با پروسس از خام به پخته ارزش فی واحد آن چندین چند افزایش میابد بنویسند .وچنانچه طی مقالاتی من بار ها بالای اینموضوعاز جوانب مختلف اقتصادی آن روشنی انداخته ام وخاطر نشان میسازم که اقتصاد وهر عمل اقتصادی دور تسسلی دارد که با عملی نمودن یک بخش , بخش های دیگر نیز فعال میشوند چنانچه با کشت پخته تمام جن پرس ها فابریکات نساجی بویژه سپین زر کندز نساجی گلبهارکه تمام امکانات فعال شدن شا ن موجود است

ملیارد ها دالر بالای شان در گذشته سرمایه گذاری شده میتوانند و هزاران نفررا باکار تامین نمایند یعنی از فقر مزمن که دامنگیر مردم افغانستان است رهای دهند وهم گزینه خوبی باشد به جای کشت کوکنار , بنآ ا ین مقاله را که در حقیقت یک راهکار بسیار مهم برای امروز وفردای کشور است دربر نامه های فقرزدائی و خود کفائی افغانستان بس مهم می باشد باید در نظر گرفته شود . ا پس بر مقامات مسئول دولت افغانستان واز جمله وزارت محترم زراعت و شخص وزیر محترم آن که با ابتکارات ومدیریت خوب خود هم در گذشته وهم اکنون که از خود تبارز داده اند,مطمئنآ توانائی انرا دارند تا موضوع را ,به شخص محترم رئیس جمهورتقدیم واز طریق شورای وزیران تصویب و در همکاری نزدیک با وزارت های محترم مالیه تجارت وصنایع انرا رویدست گیرند.

آگراین راهکار عملی شود گامی بس بزرگی خواهد بود برای رفع بیکاری, زدودن فقر , خودکفائی ورفاه مردم افغانستان وسر فرازئ ای خواهدبود برای دولت منتخب و امید روزیکه مردم دیگر محتاج لقمه نانی وسرگردان برای یافتن کاری نباشند.

Tags: