وضع دانشگاهی در افغانستان

نویسنده:احمد حارث جمال زاده
تاریخ نشر: 2009-01-11

جوامع بشری جهت رفع مشکلات و ایجاد فضای سالم در مبارزه همیشگی قرار داشته است، از نعم مادی که خداوند برایش ارزانی داشته استفاده نموده در تغیر و بکاربرد آن فعالانه زحمت کشیده است، در جریان همین حرکت علاوه از کسب فرآورده های تولیدی خود، تجارب خوبتری بدست آورده همنوع خود را همکاری و مددگارخوب برای بهتر زیستن بوده است.

اگر جریان متحرک انسان را در مسیر و ابعاد تاریخ به مطالعه بگیریم ،تاریخ تکامل انسان یک حرکت پیشرو و هدفمند از یک سطح نازل ابتدایی بسوی تعالی و ترقی سیر صعودی دارد، این جرکت خلاقیت و پویای هنوز هم جوابگوی نیاز انسان نبوده و تلاش های آنها متوقف نگردیده .

در جوامع انسانی امروزی ما شاهد شاهکاری های از همنوعان خود هستیم که با سعی و تلاش زمینه بهتر زیستن را به همنوعان خود مساعد ساخته بر مشکلات غالب گردیده از آنچه در توان دارند بدون در نظر داشت هر ملحوظ که امروزه طرح های میان تهی میان جوامع هنوز به هدف نرسیده بکار برده می شود، شریفانه ، مسوولانه باسرفرازی و غرور عالی مالی در خدمت قرار داده و دستگیر افتاده گان در شاهرا تکامل هستند آنچه قضایارا برجسته ساخته و به انسانها راه گشامی گردد ایده های انساندوستانه و پلان های اساسی زیربنای اجتماعی برای رفع خشونت، موضیعگیری های نامناسب در محلات مسکونی ، تناقضات قدرتهای مطرح در سطح جهان ، اجبار دولت ها بخاطر حاکمیت و ثبات دولتی عمدتاً ترویج افکار واقعبینانه و تربیه کادر های فعال در بسیج ساختن نیروهای پیشرو وکار آگاه که ستون فقرات جوامع را می سازند در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی گاهی هست که متاسفانه امروزه با در نظر داشت ملحوظات سیاسی و قومی که گاهی بوجود می آید مانع رشد استعداد های فعال و دست نخورده در دانشگاها میگردد.

همچنان توظیف عده کثیری از عناصر وابسته با علایق و سلیقه های متعدد که محصول از کش و گیری های چند ده جنگ و نابسامانی مردم بلا دیده دراین مرز و بوم است سیر تعالی انکشافی اجتماعی را از مسیر طبیعی اش تغیر داده بلای بر بلاهای موجود می آفریند که افزوده است.

یقین دارم که وضع موجود در کشور شیرازه امور اجتماعی را دیگرگون نموده که عمدتا سه فاکت ذیل سایه شوم بر پیکر جامعه افغانی ما انداخته:

1. مداخله قدرتهای جهانی
2. وجود باند های مواد مخدر
3. فساد اداری

این سه پدیده شوم که یکی بر دیگری اثر گذاری نموده فلاکت، فقر بیکاری و تداوم جنگ در کشور سرعت بخشیده اگر در پروسه باز سازی از یکطرف به ثبات سیاسی توجه می شود به پروسه فرهنگی توجه می گردید و آنهم استادان با کیفیت توانمند وذهناً فعال دور از هرنوع وابستگی ها و علایق سلیقه وی توظیف در پروسه تدریس و تربیه نسل کار آگاه و مبارز بسوی صلح و ثبات اجتماعی میگردید زمینه های کور اندیشی،قوم پرستی ،محل گرایی ،جناح بازی ها و غیره را سدد گردیده راه بسوی سعادت و خدمت گزاری ، وطن سازی و تکامل گشوده می شد که متاسفانه کانونهای فرهنگی هم در کام پدیده های منفور چنگ و دهشت افگنی گردیده فرزندان شهیم و با احساس و سازنده گان جامعه مرفع باخسته گی طعمه آتش افروزی جناح های شرارت پیشه شده فضای آموزشی میدان مجادله مواضع کور اندیشانه آنها گردیده عدهَ از جوانان نابخردانه توسط این اعمال از فضای دانشگاهی به جامعه پر از تناقضات آلوده با امراض اجتماعی پرتاب می گردند.

Tags: